Logo

เกี่ยวกับ

      PSU One Search เป็นระบบสืบค้นข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านช่องทางเดียว โดยการนำความสามารถของเทคโนโลยี Application Programming Interface (API) มาช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลของคณะและหน่วยงาน ผ่านมาตรฐานกลางที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการบูรณาการข้อมูล แชร์ข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน และลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

ปัจจุบันระบบ PSU One Search สามารถสืบค้นข้อมูลได้ดังนี้ และจะมีการขยายเพิ่มเติมในอนาคต
      001 ข้อมูลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      002 ข้อมูลคณะหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      003 ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      004 ข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      005 ข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
      006 ข้อมูลผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

User Profile